Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Η εταιρεία KAVALA NOVAFERT LTD στο εργοστάσιο της Νέας Καρβάλης Καβάλας, λειτουργεί τις ακόλουθες μονάδες και εγκαταστάσεις παραγωγής:

 • Μονάδα αμμωνίας (χωρητικότητας 165.000 MTPY)
 • Δύο (2) Μονάδες Θειικού Οξέος (συνολικής χωρητικότητας 430.000 MTPY)
 • Μονάδα νιτρικού οξέος (χωρητικότητα 230.000 MTPY)
 • Μονάδα διαλύματος ΑΝ (χωρητικότητα 280.000 MTPY)
 • Μονάδα Αζωτούχων Λιπασμάτων (AN/CAN) (χωρητικότητας 260.000 MTPY)
 • Σφαίρα αμμωνίας (ονομαστική χωρητικότητα 1800 MT)
 • Δεξαμενή αμμωνίας ατμοσφαιρικής πίεσης (χωρητικότητας 15.000MT)
 • Τέσσερις (4) στροβιλογεννήτριες (εγκατεστημένης ισχύος 21.218 MW) για συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ενέργειας από απορριπτόμενη θερμότητα χωρίς χρήση καυσίμου.
 • Διάφορες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πρώτων υλών και τελικών προϊόντων και εγκαταστάσεις ενσάρκωσης αζωτούχων λιπασμάτων. Υπάρχει επίσης ένα εκτεταμένο δίκτυο μεταφορικών ταινιών για τη μεταφορά των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων, διασυνδέοντας τις παραγωγικές μονάδες και τις αποθήκες.

Το εργοστάσιο αμμωνίας τέθηκε σε λειτουργία το 1986. Η παραγωγή βασίζεται στη διαδικασία PARC ειδικά σχεδιασμένη για την επίτευξη πολύ καλής ενεργειακής απόδοσης για μονάδες μεσαίου μεγέθους. Η αρχική δυναμικότητα αυτής της μονάδας ήταν 400 MTPD και μετά από διάφορες βελτιώσεις την περίοδο 1998-2005 η δυναμικότητα ανέρχεται στους 465 MT/day(450 MT/day το καλοκαίρι και 480 MT/day τη χειμερινή περίοδο).

Η πρώτη ύλη είναι το φυσικό αέριο και μέσα από μια σειρά από διάφορες διεργασίες παράγεται υδρογόνο (Η2) που είναι ένα από τα δύο συστατικά της αμμωνίας (ΝΗ3). Αυτές οι διαδικασίες συνοψίζονται ως εξής:

 • • Αποθείωση φυσικού αερίου
 • • Αναμόρφωση ατμού φυσικού αερίου (παρουσία καταλύτη με βάση το νικέλιο). Το προϊόν περιέχει H2, CO, CO2 και υπολειπόμενο CH42, CO, CO2 και υπολειπόμενο CH44
 • • Μετατροπή μετατόπισης υψηλής θερμοκρασίας (παρουσία καταλύτη με βάση σίδηρο/χρώμιο). Το CO μετατρέπεται περαιτέρω σε H2 με αντίδραση με ατμό.
 • • Ψύξη αερίου διεργασίας
 • • Καθαρισμός υδρογόνου με προσρόφηση αιώρησης πίεσης (PSA) σε δοχεία που περιέχουν ενεργό άνθρακα και μοριακά κόσκινα. Το παραπροϊόν αέριο καθαρισμού χρησιμοποιείται ως καύσιμο στον ανασχηματιστή ατμού.

• Το δεύτερο συστατικό της αμμωνίας είναι το άζωτο (N2) το οποίο παράγεται με συμπίεση αέρα, ξήρανση, διαστολή/υγροποίηση και απόσταξη σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Το Η2 και το Ν2 αναμειγνύονται τελικά στην απαιτούμενη στοιχειομετρική αναλογία, συμπιέζονται σε υψηλή πίεση και παρουσία καταλύτη με βάση το σίδηρο, σχηματίζεται αμμωνία η οποία στη συνέχεια υγροποιείται και αποστέλλεται για κατανάλωση από τις επιμέρους μονάδες ή/και στην αποθήκευση.

Ως μέρος της μονάδας Αμμωνίας περιλαμβάνεται ο παρακάτω εξοπλισμός:

 • • Στροβιλογεννήτρια ατμού
 • • Μονάδα απιονισμένου νερού για παροχή νερού τροφοδοσίας λέβητα
 • • Μονάδα νερού ψύξης
 • • Μονάδα αέρα οργάνων
 • • Ψυκτική μονάδα αμμωνίας

Η μονάδα τέθηκε σε λειτουργία το 1982 και παράγει Νιτρικό Οξύ (HNO3) 60% w/w σύμφωνα με την κλασική διεργασία διπλής πίεσης.

Η πρώτη ύλη είναι η αμμωνία (NH3) η οποία οξειδώνεται παρουσία καταλύτη πλατίνας, αρχικά σε NO και τελικά σε NO2. Αυτή η αντίδραση λαμβάνει χώρα σε μέτρια πίεση. Σε ένα επόμενο βήμα το αέριο συμπιέζεται περαιτέρω σε υψηλότερη πίεση και τελικά NO2 απορροφάται από το νερό στον πύργο απορρόφησης όπου σχηματίζεται HNO3 60% w/w. Η ενέργεια συμπίεσης για τη συμπίεση δύο σταδίων παρέχεται από έναν διαστολέα που λειτουργεί με τα καυσαέρια από τον πύργο απορρόφησης και έναν ατμοστρόβιλο που λειτουργεί από τον ατμό που παράγεται από την ανάκτηση θερμότητας. Οι δύο συμπιεστές και οι δύο στρόβιλοι συνδυάζονται σε έναν κοινό άξονα (που ονομάζεται turboset). Η παραγωγή ατμού είναι επαρκής για το εργοστάσιο και το πλεόνασμα εξάγεται στις μονάδες θειικού οξέος για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στις εγκαταστάσεις διαλύματος AN και στις εγκαταστάσεις AN/CAN.

Ως μέρος της μονάδας Αμμωνίας περιλαμβάνεται ο παρακάτω εξοπλισμός:

 • • Μονάδα νερού ψύξης
 • • Μονάδα αέρα οργάνων

Η μονάδα ξεκίνησε το 1982 μαζί με την μονάδα νιτρικού οξέος και τη μονάδα αζωτούχων λιπασμάτων (AN/CAN).

Οι πρώτες ύλες είναι η εξατμισμένη αμμωνία (NH3) και το νιτρικό οξύ (HNO3) τα οποία αντιδρούν σε ειδικό αντιδραστήρα για την παραγωγή διαλύματος νιτρικού αμμωνίου. Το μεγαλύτερο μέρος του διαλύματος AN χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή AN/CAN ενώ μικρότερες ποσότητες αποστέλλονται στις μονάδες NPK.

Η μονάδα λειτουργεί από το 1982 και παράγει διάφορους τύπους λιπασμάτων Νιτρικό Αμμώνιο (AN) και Νιτρικό Αμμώνιο Ασβέστιο (CAN).

Η κύρια πρώτη ύλη είναι το διάλυμα AN. Ο αλεσμένος ασβεστόλιθος προστίθεται επίσης ως αδρανές υλικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών. Το διάλυμα ΑΝ 90% τροφοδοτείται σε εξατμιστήρα μεμβράνης πτώσης όπου συμπυκνώνεται περαιτέρω σε τήγμα που περιέχει 99,5% νιτρικό αμμώνιο. Αυτό το τήγμα αναμιγνύεται με στερεά ανακύκλωση AN/CAN σε ειδική συσκευή κοκκοποίησης υψηλής θερμοκρασίας και στη συνέχεια το προϊόν ψύχεται και κοσκινίζεται. Τα σωματίδια μεγαλύτερης κοκκομετρίας θρυμματίζονται, αναμιγνύονται με τα λεπτόκοκκα σωματίδια και επιστρέφουν στον κοκκοποιητή. Το εμπορικό προϊόν ψύχεται περαιτέρω, υποβάλλεται σε επεξεργασία με αντισυσσωματικό παράγοντα και αποστέλλεται για αποθήκευση.

Υπάρχουν δύο λειτουργικές μονάδες που χρησιμοποιούν στοιχειακό θείο ως πρώτη ύλη. Η πρώτη μονάδα ξεκίνησε το 1965 και η δεύτερη το 1986.

Το στερεό θείο τήκεται σε θερμαινόμενο με ατμό κοίλωμα, καθαρίζεται για να απομακρυνθούν οι ακαθαρσίες και καίγεται με ξηρό αέρα για να παραχθεί διοξείδιο του θείου (SO2). Το SO2 οξειδώνεται περαιτέρω παρουσία καταλύτη βαναδίου σε τριοξείδιο του θείου (SO3) σε μετατροπέα 4 κλινών. Τέλος, το μείγμα αερίων έρχεται σε επαφή με το θειικό οξύ και το SO3 μετατρέπεται σε θειικό οξύ (H2SO4). Και οι δύο μονάδες χρησιμοποιούν την ίδια διαδικασία για την παραγωγή θειικού οξέος (διαδικασία απλής απορρόφησης), αλλά η νέα μονάδα είναι ενεργειακά πιο αποδοτική. Τα καυσαέρια που εξέρχονται από τους πύργους απορρόφησης και από τις δύο μονάδες, εξακολουθούν να περιέχουν μικρές ποσότητες SO2 και για το λόγο αυτό συνδυάζονται σε ένα ρεύμα και κατευθύνονται σε μονάδα όπου αφαιρείται το SO2. Με την προσθήκη αμμωνίας και θειικού οξέος, υπό ελεγχόμενο pH, δημιουργείται ένα αέριο εμπλουτισμένο σε SO2, που περιέχει περίπου το 80% του τροφοδοτούμενου SO2, το οποίο επιστρέφει στη μονάδα του θειικού οξέος. Το υπόλοιπο SO2 μετατρέπεται σε διάλυμα θειικού αμμωνίου το οποίο καταναλώνεται από τις μονάδες NPK της PFIC Ltd.

Η παραγωγή θειικού οξέος συνοδεύεται από μεγάλες ποσότητες πλεονάζουσας θερμικής ενέργειας, με τη μορφή ατμού πίεσης HP, ο οποίος μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια σε 2 στροβιλογεννήτριες ατμού (συνολικής ισχύος ~10 MW). Μέρος του παραγόμενου ατμού εξάγεται επίσης σε άλλες εγκαταστάσεις με τη μορφή ατμού MP και LP για σκοπούς θέρμανσης. Η απελευθέρωση από τον ατμό πίεσης της HP στον ατμό MP/LP λαμβάνει χώρα σε έναν στρόβιλο αντίθλιψης, χωρητικότητας ~2 MW (συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας).

Οι μονάδες θειικού οξέος περιλαμβάνουν επίσης εξοπλισμό για τον απιονισμό του νερού, που χρησιμοποιείται ως νερό τροφοδοσίας λέβητα, και μια μονάδα αέρα οργάνων. Ο ατμός της μονάδας αέρα σε MP/LP λαμβάνει χώρα σε έναν στρόβιλο αντίθλιψης χωρητικότητας ~2 MW (συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας)