Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Η KAVALA NOVAFERT LTD εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που ακολουθεί το Διεθνές Πρότυπο ISO-14001:2015 λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες νομικές απαιτήσεις και πληροφορίες σχετικά με σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές, προκειμένου να προωθήσει την προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη της ρύπανσης και τη συνεχή ανάπτυξη διαδικασιών που είναι περισσότερο φιλικό προς το περιβάλλον, ανταποκρινόμενο στις κοινωνικοοικονομικές ανάγκες της κοντινής περιοχής.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η KAVALA NOVAFERT LTD, σεβόμενη τον άνθρωπο και το περιβάλλον, εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία που ακολουθεί το Διεθνές Πρότυπο ISO-45001:2018, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών στο χώρο εργασίας, τη δημιουργία ενός ικανοποιητικού εργασιακού περιβάλλοντος και τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η KAVALA NOVAFERT LTD εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας που ακολουθεί το Διεθνές Πρότυπο ISO-5001:2018 λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες νομικές και τεχνικές απαιτήσεις, προκειμένου να προωθήσει την εξοικονόμηση ενέργειας και τη συνεχή ανάπτυξη διαδικασιών ανάκτησης ενεργειακών αποβλήτων, χρησιμοποιώντας ενεργειακά αποδοτικά υλικά και μεθόδους.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Πολιτική Ποιότητας της KAVALA NOVAFERT LTD αποτελεί βασικό κλειδί του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Εταιρείας.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της KAVALA NOVAFERT LTD ακολουθεί το Διεθνές Πρότυπο ISO-9001:2015, το οποίο στοχεύει στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της εταιρείας μας και εξελίσσεται σε καθημερινή βάση στο πλαίσιο των νέων τεχνολογικών βελτιώσεων που επιβάλλονται από τις τάσεις της η αγορά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Πολιτική Ολοκληρωμένης Υπεύθυνης Διαχείρισης Προϊόντων της KAVALA NOVAFERT LTD, αποτελεί μέρος της κουλτούρας της εταιρείας για βιώσιμη και ηθική επιχειρηματικότητα, η οποία περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των προϊόντων στην υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον και την κοινωνία σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος.

Η Πολιτική Ολοκληρωμένης Υπεύθυνης Διαχείρισης Προϊόντων της KAVALA NOVAFERT LTD, διασφαλίζει ότι τα λιπάσματα, οι πρώτες ύλες τους, τα πρόσθετα και τα ενδιάμεσα προϊόντα τους επεξεργάζονται, κατασκευάζονται, χειρίζονται, αποθηκεύονται, διανέμονται και χρησιμοποιούνται με σωστό και υπεύθυνο τρόπο με σεβασμό στην υγεία, την επαγγελματική και δημόσια ασφάλεια και περιβάλλον.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ