Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Η KAVALA NOVAFERT LTD εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες νομικές απαιτήσεις και πληροφορίες σχετικά με τις σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές, προκειμένου να προάγει την προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη της ρύπανσης και τη συνεχή ανάπτυξη διεργασιών που είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον, ανταποκρινόμενος στις κοινωνικές -οικονομικές ανάγκες της κοντινής περιοχής.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η KAVALA NOVAFERT LTD, σεβόμενη τον άνθρωπο και το περιβάλλον, εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία που ακολουθεί το Διεθνές Πρότυπο ISO-45001:2018, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών στο χώρο εργασίας, τη δημιουργία ενός ικανοποιητικού εργασιακού περιβάλλοντος και τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η KAVALA NOVAFERT LTD, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή σε περιστατικά βιας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, υιοθετεί την παρούσα πολιτική, σε συμμόρφωση των άρθρων 9 και 10 του νόμου 4808/2021, ο οποίος επικύρωσε την Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 190/21.06.2011 της Διεθνούς Οργάνωσης Έργασίας (ΔΟΕ), σχετικά με την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, της οποίας το κείμενο προσάρτησε αυτούσιο στο κείμενο του νόμου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

Η KAVALA NOVAFERT LTD εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας που ακολουθεί το Διεθνές Πρότυπο ISO-50001:2018 λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες νομικές και τεχνικές απαιτήσεις, προκειμένου να προωθήσει την εξοικονόμηση ενέργειας και τη συνεχή ανάπτυξη διαδικασιών ανάκτησης ενεργειακών αποβλήτων, χρησιμοποιώντας ενεργειακά αποδοτικά υλικά και μεθόδους.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Πολιτική Ποιότητας της KAVALA NOVAFERT LTD αποτελεί βασικό κλειδί του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Εταιρείας.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της KAVALA NOVAFERT LTD ακολουθεί το Διεθνές Πρότυπο ISO-9001:2015, το οποίο στοχεύει στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της εταιρείας μας και εξελίσσεται σε καθημερινή βάση στο πλαίσιο των νέων τεχνολογικών βελτιώσεων που επιβάλλονται από τις τάσεις της η αγορά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Πολιτική Ολοκληρωμένης Υπεύθυνης Διαχείρισης Προϊόντων της KAVALA NOVAFERT LTD, αποτελεί μέρος της κουλτούρας της εταιρείας για βιώσιμη και ηθική επιχειρηματικότητα, η οποία περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των προϊόντων στην υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον και την κοινωνία σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος.

Η Πολιτική Ολοκληρωμένης Υπεύθυνης Διαχείρισης Προϊόντων της KAVALA NOVAFERT LTD, διασφαλίζει ότι τα λιπάσματα, οι πρώτες ύλες τους, τα πρόσθετα και τα ενδιάμεσα προϊόντα τους επεξεργάζονται, κατασκευάζονται, χειρίζονται, αποθηκεύονται, διανέμονται και χρησιμοποιούνται με σωστό και υπεύθυνο τρόπο με σεβασμό στην υγεία, στην επαγγελματική και δημόσια ασφάλεια και στο περιβάλλον.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ